Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske.


betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
amalie skrambetrodegaldritiletmenneskeformenneskekanikkeforståannetmenneskebetro degdeg aldrialdri tiltil etet menneskeet menneskemenneske kankan ikkeikke forståforstå etet annetannet menneskebetro deg aldrideg aldri tilaldri til ettil et menneskefor et menneskeet menneske kanmenneske kan ikkekan ikke forståikke forstå etforstå et annetet annet menneskebetro deg aldri tildeg aldri til etaldri til et menneskefor et menneske kanet menneske kan ikkemenneske kan ikke forståkan ikke forstå etikke forstå et annetforstå et annet menneskebetro deg aldri til etdeg aldri til et menneskefor et menneske kan ikkeet menneske kan ikke forståmenneske kan ikke forstå etkan ikke forstå et annetikke forstå et annet menneske

Vidunderlig er språket som skaper bro fra ett menneske til et annet menneske! -Odd-Inge Schröder
vidunderlig-er-språket-som-skaper-bro-fra-ett-menneske-til-et-annet-menneske
Et menneske trenger, for med rette å gjøre fordring på ethvert annet menneskes velvilje, medfølelse og hjelp, ingen annen tittel enn denne: at han er et menneske. -Christoph Martin Wieland
et-menneske-trenger-for-med-rette-å-gjøre-fordring-på-ethvert-annet-menneskes-velvilje-medfølelse-og-hjelp-ingen-annen-tittel-enn-denne-at-han-er
Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting. -Oppmerksomhet
et-menneske-kan-leve-uten-syn-blind-er-også-et-menneske-men-blir-man-ikke-sett-da-er-man-ingenting
Vær et godt menneske, Lockhart. Du kan ikke gagne verden på noen annen måte enn ved å være et godt menneske. -Walter Scott
vær-et-godt-menneske-lockhart-du-kan-ikke-gagne-verden-på-noen-annen-måte-enn-ved-å-være-et-godt-menneske
Et menneske som må skjule sin opprinnelse er bare et halvt menneske. Jeg er i ferd med å bli hel. Nå mangler jeg bare vingene. Og det må et menneske ha. Vi må kunne fly. -Identitet
et-menneske-som-må-skjule-opprinnelse-er-bare-et-halvt-menneske-jeg-er-i-ferd-med-å-bli-hel-nå-mangler-jeg-bare-vingene-og-det-må-et-menneske
Si aldri noe om et menneske som du ikke kan si til det. -Phil Bosmans
si-aldri-noe-om-et-menneske-som-du-ikke-kan-til-det