Begjæret var stadig et problem i Garps unge liv, men han var så heldig at hans hustru stadig begjære ham, og han henne.


begjæret-var-stadig-et-problem-i-garps-unge-liv-men-han-var-så-heldig-at-hans-hustru-stadig-begjære-ham-og-han-henne
john irvingbegjæretvarstadigetproblemgarpsungelivmenhanheldigathanshustrubegjærehamoghennebegjæret varvar stadigstadig etet problemproblem ii garpsgarps ungeunge livmen hanhan varvar såså heldigheldig atat hanshans hustruhustru stadigstadig begjærebegjære hamog hanhan hennebegjæret var stadigvar stadig etstadig et problemet problem iproblem i garpsi garps ungegarps unge livmen han varhan var såvar så heldigså heldig atheldig at hansat hans hustruhans hustru stadighustru stadig begjærestadig begjære hamog han hennebegjæret var stadig etvar stadig et problemstadig et problem iet problem i garpsproblem i garps ungei garps unge livmen han var såhan var så heldigvar så heldig atså heldig at hansheldig at hans hustruat hans hustru stadighans hustru stadig begjærehustru stadig begjære hambegjæret var stadig et problemvar stadig et problem istadig et problem i garpset problem i garps ungeproblem i garps unge livmen han var så heldighan var så heldig atvar så heldig at hansså heldig at hans hustruheldig at hans hustru stadigat hans hustru stadig begjærehans hustru stadig begjære ham

Han gikk der ennu pleiet av en omhyggelig hustru, som stadig hadde omgitt ham med et velvære av puter, synlige og usynlige. -Jonas Lie
han-gikk-der-ennu-pleiet-av-omhyggelig-hustru-som-stadig-hadde-omgitt-ham-med-et-velvære-av-puter-synlige-og-usynlige
Tredve år - med løftet om et nytt tiår av ensomhet, med en stadig kortere liste over enkeltmennesker som var verd å kjenne, med stadig færre ting å begeistres for og stadig mindre hår. -Francis Scott Fitzgerald
tredve-år-med-løftet-om-et-nytt-tiår-av-ensomhet-med-stadig-kortere-liste-over-enkeltmennesker-som-var-verd-å-kjenne-med-stadig-færre-ting-å
Det var en av det tyvende århundrets redsler: Begivenhetene ble stadig mer voldelige, og deres ekko stadig dårligere. -Vold
det-var-av-det-tyvende-århundrets-redsler-begivenhetene-ble-stadig-mer-voldelige-og-deres-ekko-stadig-dårligere
De siste årene tilbrakte han i ensomhet. Bare hunden hans trøstet ham. Den var enda mer ensom. -Ensomhet
de-siste-årene-tilbrakte-han-i-ensomhet-bare-hunden-hans-trøstet-ham-den-var-enda-mer-ensom