Barn utsetter ikke til i morgen noe som kan forhindre dem i å gå til sengs i kveld.


barn-utsetter-ikke-til-i-morgen-noe-som-kan-forhindre-dem-i-å-gå-til-sengs-i-kveld
jean-charlesbarnutsetterikketilmorgennoesomkanforhindredemsengskveldbarn utsetterutsetter ikkeikke tiltil ii morgenmorgen noenoe somsom kankan forhindreforhindre demdem igå tiltil sengssengs ii kveldbarn utsetter ikkeutsetter ikke tilikke til itil i morgeni morgen noemorgen noe somnoe som kansom kan forhindrekan forhindre demforhindre dem idem i åå gå tilgå til sengstil sengs isengs i kveldbarn utsetter ikke tilutsetter ikke til iikke til i morgentil i morgen noei morgen noe sommorgen noe som kannoe som kan forhindresom kan forhindre demkan forhindre dem iforhindre dem i ådem i å gåi å gå tilå gå til sengsgå til sengs itil sengs i kveldbarn utsetter ikke til iutsetter ikke til i morgenikke til i morgen noetil i morgen noe somi morgen noe som kanmorgen noe som kan forhindrenoe som kan forhindre demsom kan forhindre dem ikan forhindre dem i åforhindre dem i å gådem i å gå tili å gå til sengså gå til sengs igå til sengs i kveld

Vi skal more oss til den lyse morgen; for på sankthansnatten går ingen til sengs. -Henrik Ibsen
vi-skal-more-oss-til-den-lyse-morgen-for-på-sankthansnatten-går-ingen-til-sengs
Jeg har ikke noe imot å bli mormor, men jeg motsetter meg tanken på å gå til sengs med en morfar. -Ukjent
jeg-har-ikke-noe-imot-å-bli-mormor-men-jeg-motsetter-meg-tanken-på-å-gå-til-sengs-med-morfar
Du kan få barn til å gjøre hva som helst hvis du bare leker med dem. -Barn
du-kan-få-barn-til-å-gjøre-hva-som-helst-hvis-du-bare-leker-med-dem
Syttende mai er jeg så glad i, moro jeg har fra morgen til kveld! Da er det så du, om vi er små du, er vi med likevel. -Syttende mai
syttende-mai-er-jeg-så-glad-i-moro-jeg-har-fra-morgen-til-kveld-da-er-det-så-du-om-vi-er-små-du-er-vi-med-likevel