Båten som fyltes og sank under meg er flytt opp igjen, den ligger og gynger på bølgene med kjølen i været der oppe til luvart, og det er en mulighet for at vind og sjø vil drive den nedover mot meg så jeg kan få fatt i den og bringe den på rett kjøl igjen og stige ombord og øse den lens og legge ut på ny. Men kanskje snur vinden seg igjen og driver båten faen i vold.


båten-som-fyltes-og-sank-under-meg-er-flytt-opp-igjen-den-ligger-og-gynger-på-bølgene-med-kjølen-i-været-der-oppe-til-luvart-og-det-er-mulighet
livetbåtensomfyltesogsankundermegerflyttoppigjendenliggergyngerbølgenemedkjølenværetderoppetilluvartdetmulighetforatvindsjøvildrivenedovermotjegkanfattbringerettkjøligjenstigeombordøselensleggeutnymenkanskjesnurvindensegdriverbåtenfaenvoldbåten somsom fyltesfyltes ogog sanksank underunder megmeg erer flyttflytt oppopp igjenden liggerligger ogog gyngergynger påpå bølgenebølgene medmed kjølenkjølen ii væretværet derder oppeoppe tiltil luvartog detdet erer enen mulighetmulighet forat vindvind ogog sjøsjø vilvil drivedrive denden nedovernedover motmot megmeg såså jegjeg kankan fåfå fattfatt ii denden ogog bringebringe denden påpå rettrett kjølkjøl igjenigjen ogog stigestige ombordombord ogog øseøse denden lenslens ogog leggelegge utut påpå nymen kanskjekanskje snursnur vindenvinden segseg igjenigjen ogog driverdriver båtenbåten faenfaen ii voldbåten som fyltessom fyltes ogfyltes og sankog sank undersank under megunder meg ermeg er flytter flytt oppflytt opp igjenden ligger ogligger og gyngerog gynger pågynger på bølgenepå bølgene medbølgene med kjølenmed kjølen ikjølen i væreti været derværet der oppeder oppe tiloppe til luvartog det erdet er ener en muligheten mulighet formulighet for atfor at vindat vind ogvind og sjøog sjø vilsjø vil drivevil drive dendrive den nedoverden nedover motnedover mot megmot meg såmeg så jegså jeg kanjeg kan fåkan få fattfå fatt ifatt i deni den ogden og bringeog bringe denbringe den påden på rettpå rett kjølrett kjøl igjenkjøl igjen ogigjen og stigeog stige ombordstige ombord ogombord og øseog øse denøse den lensden lens oglens og leggeog legge utlegge ut påut på nymen kanskje snurkanskje snur vindensnur vinden segvinden seg igjenseg igjen ogigjen og driverog driver båtendriver båten faenbåten faen ifaen i vold

Den største gaven foreldre kan gi sitt barn, ga min far til oss igjen og igjen - seg selv. -Far
den-største-gaven-foreldre-kan-gi-sitt-barn-ga-min-far-til-oss-igjen-og-igjen-seg-selv
Man taler om ungdommen som den lykkeligste tid. Jeg vil pinedød ikke ha den opp igjen - all denne sanselige galskap, dumhet, forfengelighet, alt det sludder -. -Bjørnstjerne Bjørnson
man-taler-om-ungdommen-som-den-lykkeligste-tid-jeg-vil-pinedød-ikke-den-opp-igjen-all-denne-sanselige-galskap-dumhet-forfengelighet-alt-det
Det er noe med den såkalte selvgodheten vår her oppe som ikke bare er av det onde. Det spørs om det hadde vært noe særlig igjen av oss uten den. -Norge og nordmenn
det-er-noe-med-den-såkalte-selvgodheten-vår-her-oppe-som-ikke-bare-er-av-det-onde-det-spørs-om-det-hadde-vært-noe-særlig-igjen-av-oss-uten-den
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv