Både menn og kvinner har hatt for trange roller; det skapes nye nå.


bå-menn-og-kvinner-har-hatt-for-trange-roller-det-skapes-nye-nå
kvinner og mennbådemennogkvinnerharhattfortrangerollerdetskapesnyebåde mennmenn ogog kvinnerkvinner harhar hatthatt fortrange rollerdet skapesskapes nyenye nåbåde menn ogmenn og kvinnerog kvinner harkvinner har hatthar hatt forhatt for trangefor trange rollerdet skapes nyeskapes nye nåbåde menn og kvinnermenn og kvinner harog kvinner har hattkvinner har hatt forhar hatt for trangehatt for trange rollerdet skapes nye nåbåde menn og kvinner harmenn og kvinner har hattog kvinner har hatt forkvinner har hatt for trangehar hatt for trange roller

Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én. -Kvinner
man-kan-treffe-kvinner-som-aldri-har-hatt-kjærlighetsaffære-men-sjelden-noen-som-har-hatt-bare-én
Menn har flere problemer enn kvinner - blant annet kvinner. -Kvinner og menn
menn-har-flere-problemer-enn-kvinner-blant-annet-kvinner
Jeg er glad jeg ikke er bifil. Jeg hadde ikke holdt ut å bli avvist av både menn og kvinner. -Bernard Manning
jeg-er-glad-jeg-ikke-er-bifil-jeg-hadde-ikke-holdt-ut-å-bli-avvist-av-bå-menn-og-kvinner