Avvist. Latterlig. Menneskets innerste redsel. Men havner vi der, kan vi trøste oss med at vi i alle fall forsøkte. Vi overlever avvisninger. De gjør vondt, men det er mer smertefullt å brenne inne med gaver som aldri finner en mottaker.


avvist-latterlig-menneskets-innerste-redsel-men-havner-vi-der-kan-vi-trøste-oss-med-at-vi-i-alle-fall-forsøkte-vi-overlever-avvisninger-de
avvisningavvistlatterligmennesketsinnersteredselmenhavnerviderkantrøsteossmedatallefallforsøktevioverleveravvisningergjørvondtmendetermersmertefulltbrenneinnegaversomaldrifinnermottakermenneskets innersteinnerste redselmen havnerhavner vivi derkan vivi trøstetrøste ossoss medmed atat vivi ii allealle fallfall forsøktevi overleveroverlever avvisningerde gjørgjør vondtmen detdet erer mermer smertefulltsmertefullt åå brennebrenne inneinne medmed gavergaver somsom aldrialdri finnerfinner enen mottakermenneskets innerste redselmen havner vihavner vi derkan vi trøstevi trøste osstrøste oss medoss med atmed at viat vi ivi i allei alle fallalle fall forsøktevi overlever avvisningerde gjør vondtmen det erdet er merer mer smertefulltmer smertefullt åsmertefullt å brenneå brenne innebrenne inne medinne med gavermed gaver somgaver som aldrisom aldri finneraldri finner enfinner en mottaker

Man blir syk av å brenne inne med ting, og siden jeg har tenkt å bli 106 år, så kan jeg ikke brenne inne med ting. Jeg må jo se hvordan det går. -Berit Ås
man-blir-syk-av-å-brenne-inne-med-ting-og-siden-jeg-har-tenkt-å-bli-106-år-så-kan-jeg-ikke-brenne-inne-med-ting-jeg-må-jo-se-hvordan-det-går
Å vente gjør vondt. Å glemme gjør vondt. Men ikke å vite hva jeg skal gjøre, er den verste av alle lidelser. -Usikkerhet
Å-vente-gjør-vondt-Å-glemme-gjør-vondt-men-ikke-å-vite-hva-jeg-skal-gjøre-er-den-verste-av-alle-lidelser
Man kan aldri trøste en skuffet kvinne med at tiden leger alle sår. Tiden er jo ikke akkurat blant de mest vellykkede skjønnhetsleger. -Georg Kaufmann
man-kan-aldri-trøste-skuffet-kvinne-med-at-tiden-leger-alle-sår-tiden-er-jo-ikke-akkurat-blant-mest-vellykkede-skjønnhetsleger
Jeg tror vi er inne i en trend som ikke kan snus, på vei mot mer frihet og demokrati - men det kan endre seg. -Al Gore
jeg-tror-vi-er-inne-i-trend-som-ikke-kan-snus-på-vei-mot-mer-frihet-og-demokrati-men-det-kan-endre-seg
Dypt der inne – bak skjegg og dobbelthaker – lever ennå barnet i oss. Og mister vi for alvor kontakten med den minste i oss – da tror jeg vi virkelig er ille ute. -Tor Åge Bringsværd
dypt-der-inne-bak-skjegg-og-dobbelthaker-lever-ennå-barnet-i-oss-og-mister-vi-for-alvor-kontakten-med-den-minste-i-oss-da-tror-jeg-vi-virkelig-er