Av og til snubler menneskene over en sannhet. De fleste skynder seg videre som om ingenting hadde hendt.


av-og-til-snubler-menneskene-over-sannhet-de-fleste-skynder-seg-videre-som-om-ingenting-hadde-hendt
sannhetavogtilsnublermenneskeneoversannhetflesteskyndersegvideresomomingentinghaddehendtav ogog tiltil snublersnubler menneskenemenneskene overover enen sannhetde flestefleste skynderskynder segseg viderevidere somsom omom ingentingingenting haddehadde hendtav og tilog til snublertil snubler menneskenesnubler menneskene overmenneskene over enover en sannhetde fleste skynderfleste skynder segskynder seg videreseg videre somvidere som omsom om ingentingom ingenting haddeingenting hadde hendtav og til snublerog til snubler menneskenetil snubler menneskene oversnubler menneskene over enmenneskene over en sannhetde fleste skynder segfleste skynder seg videreskynder seg videre somseg videre som omvidere som om ingentingsom om ingenting haddeom ingenting hadde hendtav og til snubler menneskeneog til snubler menneskene overtil snubler menneskene over ensnubler menneskene over en sannhetde fleste skynder seg viderefleste skynder seg videre somskynder seg videre som omseg videre som om ingentingvidere som om ingenting haddesom om ingenting hadde hendt

Man ruster seg til å storme menneskene som om de var faste borger, og glemmer at de fleste fra ungdommen av er ruiner. -Menneske
man-ruster-seg-til-å-storme-menneskene-som-om-var-faste-borger-og-glemmer-at-fleste-fra-ungdommen-av-er-ruiner
Sannhet har ingenting å gjøre med antallet mennesker som er overbevist. -Sannhet
sannhet-har-ingenting-å-gjøre-med-antallet-mennesker-som-er-overbevist
Et menneske har aldri for mye tid til seg selv, eller for lite å gjøre. Hadde jeg hatt en liten sønn, ville jeg døpt ham Ingenting-å-gjøre, han skulle ikke gjort noe. -Charles Lamb
et-menneske-har-aldri-for-mye-tid-til-seg-selv-eller-for-lite-å-gjøre-hadde-jeg-hatt-liten-sønn-ville-jeg-døpt-ham-ingenting-å-gjøre-han
Jeg tror at ingenting forsvinner. Det som er godt i oss, går videre og smelter sammen med andre gode krefter. Energi forsvinner ikke. -Livet etter dette
jeg-tror-at-ingenting-forsvinner-det-som-er-godt-i-oss-går-videre-og-smelter-sammen-med-andre-gode-krefter-energi-forsvinner-ikke
Jeg skal videre, jeg skal videre, jeg skal videre. Jeg er for ung til å se meg tilbake og klappe meg på skulderen. -Videre
jeg-skal-videre-jeg-skal-videre-jeg-skal-videre-jeg-er-for-ung-til-å-se-meg-tilbake-og-klappe-meg-på-skulderen
Det gjelder å finne en sannhet som er sannhet for meg. -Sannhet
det-gjelder-å-finne-sannhet-som-er-sannhet-for-meg