Av og til må man ta steget ut i det store intet, og så håpe det finnes noe å stå på der ...


av-og-til-må-man-ta-steget-ut-i-det-store-intet-og-så-håpe-det-finnes-noe-å-stå-på-der
annbjørg lienavogtilmantastegetutdetstoreintethåpefinnesnoeståderav ogog tiltil måmå manman tata stegetsteget utut ii detdet storestore intetog såså håpehåpe detdet finnesfinnes noenoe åå ståstå påpå derderav og tilog til måtil må manmå man taman ta stegetta steget utsteget ut iut i deti det storedet store intetog så håpeså håpe dethåpe det finnesdet finnes noefinnes noe ånoe å ståå stå påstå på derpå derav og til måog til må mantil må man tamå man ta stegetman ta steget utta steget ut isteget ut i detut i det storei det store intetog så håpe detså håpe det finneshåpe det finnes noedet finnes noe åfinnes noe å stånoe å stå påå stå på derstå på derav og til må manog til må man tatil må man ta stegetmå man ta steget utman ta steget ut ita steget ut i detsteget ut i det storeut i det store intetog så håpe det finnesså håpe det finnes noehåpe det finnes noe ådet finnes noe å ståfinnes noe å stå pånoe å stå på derå stå på der

Det fine er at man kan forandre seg, kjenne på andre behov, og ikke la redsel stå i veien for noe man har lyst til. -Lene Marlin
det-fine-er-at-man-kan-forandre-seg-kjenne-på-andre-behov-og-ikke-redsel-stå-i-veien-for-noe-man-har-lyst-til
Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Dette forslaget er ikke det første steget. Det er steget. -Skritt
dette-forslaget-er-ikke-det-første-steget-det-er-steget
Vennskap er et arrangement der man prøver å gi små tjenester til gjengjeld for store. -Vennskap
vennskap-er-et-arrangement-der-man-prøver-å-gi-små-tjenester-til-gjengjeld-for-store
Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler. -Bryllup
det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler