Av historia kan vi lære kven som har hatt makt til å skrive den.


av-historia-kan-vi-lære-kven-som-har-hatt-makt-til-å-skrive-den
historieavhistoriakanvilærekvensomharhattmakttilskrivedenav historiahistoria kankan vivi lærelære kvenkven somsom harhar hatthatt maktmakt tiltil åå skriveskrive denav historia kanhistoria kan vikan vi lærevi lære kvenlære kven somkven som harsom har hatthar hatt makthatt makt tilmakt til åtil å skriveå skrive denav historia kan vihistoria kan vi lærekan vi lære kvenvi lære kven somlære kven som harkven som har hattsom har hatt makthar hatt makt tilhatt makt til åmakt til å skrivetil å skrive denav historia kan vi lærehistoria kan vi lære kvenkan vi lære kven somvi lære kven som harlære kven som har hattkven som har hatt maktsom har hatt makt tilhar hatt makt til åhatt makt til å skrivemakt til å skrive den

Den som er blitt beruset av makt og har hatt fordel av den, om så bare for et år, kommer aldri til å oppgi den frivillig. -Makt
den-som-er-blitt-beruset-av-makt-og-har-hatt-fordel-av-den-om-så-bare-for-et-år-kommer-aldri-til-å-oppgi-den-frivillig
Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én. -Kvinner
man-kan-treffe-kvinner-som-aldri-har-hatt-kjærlighetsaffære-men-sjelden-noen-som-har-hatt-bare-én
Den som er for gammel til å lære, har trolig alltid vært for gammel til å lære. -Lære
den-som-er-for-gammel-til-å-lære-har-trolig-alltid-vært-for-gammel-til-å-lære
Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den. -Kvinner
kvinner-må-lære-at-ingen-gir-deg-makt-du-bare-tar-den
Det jeg beundrer mest hos en politiker, er at når han en gang har truffet en beslutning, er det ingen makt på jorden som kan få ham til å holde fast ved den. -Politiker
det-jeg-beundrer-mest-hos-politiker-er-at-når-han-gang-har-truffet-beslutning-er-det-ingen-makt-på-jorden-som-kan-få-ham-til-å-holde-fast-ved
Hvem som helst kan lage historie. Bare en stor mann kan skrive den. -Oscar Wilde
hvem-som-helst-kan-lage-historie-bare-stor-mann-kan-skrive-den