Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si.


av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
menneskeavaltlevendeermennesketdetenestesomdrikkerutenværetørstspisersultenogsnakkernoeav altalt levendelevende erer mennesketmennesket detdet enesteeneste somsom drikkerdrikker utenuten åå værevære tørstspiser utenuten åå værevære sultensultenogog snakkersnakker utenuten åha noenoe åav alt levendealt levende erlevende er mennesketer mennesket detmennesket det enestedet eneste someneste som drikkersom drikker utendrikker uten åuten å væreå være tørstspiser uten åuten å væreå være sultenvære sultenog snakkerog snakker utensnakker uten åuten å haå ha noeha noe ånoe å siav alt levende eralt levende er mennesketlevende er mennesket deter mennesket det enestemennesket det eneste somdet eneste som drikkereneste som drikker utensom drikker uten ådrikker uten å væreuten å være tørstspiser uten å væreuten å være sultenå være sultenog snakker utenog snakker uten åsnakker uten å hauten å ha noeå ha noe åha noe å siav alt levende er mennesketalt levende er mennesket detlevende er mennesket det enesteer mennesket det eneste sommennesket det eneste som drikkerdet eneste som drikker uteneneste som drikker uten åsom drikker uten å væredrikker uten å være tørstspiser uten å være sultenuten å være sultenog snakker uten åog snakker uten å hasnakker uten å ha noeuten å ha noe åå ha noe å si

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Å drikke uten å være tørst og å elske til enhver tid, det er det som skiller oss fra andre dyr. -Menneske
Å-drikke-uten-å-være-tørst-og-å-elske-til-enhver-tid-det-er-det-som-skiller-oss-fra-andre-dyr
Kjærlighet uten sjalusi ville være som gulasj uten paprika. -Sjalusi
kjærlighet-uten-sjalusi-ville-være-som-gulasj-uten-paprika
Litteraturen er tross alt det eneste området hvor man kan la være å tjene penger uten å virke latterlig. -Jules Renard
litteraturen-er-tross-alt-det-eneste-området-hvor-man-kan-være-å-tjene-penger-uten-å-virke-latterlig
Det er bortkastet å være ung uten å være vakker, eller vakker uten å være ung. -Ungdom
det-er-bortkastet-å-være-ung-uten-å-være-vakker-eller-vakker-uten-å-være-ung