Av alle Guds skapninger er det bare én som ikke kan gjøres til slave under pisken. Det er katten. Hvis man kunne krysse menneske med katt, ville det forbedre mennesket, men forringe katten.


av-alle-guds-skapninger-er-det-bare-én-som-ikke-kan-gjøres-til-slave-under-pisken-det-er-katten-hvis-man-kunne-krysse-menneske-med-katt-ville-det
mark twainavallegudsskapningererdetbareénsomikkekangjørestilslaveunderpiskendetkattenhvismankunnekryssemenneskemedkattvilleforbedremennesketmenforringeav allealle gudsguds skapningerskapninger erer detdet barebare énén somsom ikkeikke kankan gjøresgjøres tiltil slaveslave underunder piskendet erer kattenhvis manman kunnekunne kryssekrysse menneskemenneske medmed kattville detdet forbedreforbedre mennesketmen forringeforringe kattenav alle gudsalle guds skapningerguds skapninger erskapninger er deter det baredet bare énbare én somén som ikkesom ikke kanikke kan gjøreskan gjøres tilgjøres til slavetil slave underslave under piskendet er kattenhvis man kunneman kunne kryssekunne krysse menneskekrysse menneske medmenneske med kattville det forbedredet forbedre mennesketmen forringe katten

Katten sit i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det er han som er varast i garden. -Katt
katten-sit-i-tunet-når-du-kjem-snakk-litt-med-katten-det-er-han-som-er-varast-i-garden
En vesentlig forskjell mellom en katt og en løgn, er at katten bare har ni liv. -Mark Twain
en-vesentlig-forskjell-mellom-katt-og-løgn-er-at-katten-bare-har-ni-liv
Så underlig at man kan tvile på Guds eksistens, når man ser Guds skapninger! -Hadith
så-underlig-at-man-kan-tvile-på-guds-eksistens-når-man-guds-skapninger
Hvis man ikke kunne bruke gullstøv, ville man bare kalle det sand. -Gull
hvis-man-ikke-kunne-bruke-gullstøv-ville-man-bare-kalle-det-sand
Da katten døde begynte han å tvile på Guds eksistens. -Nils-Fredrik Nielsen
da-katten-dø-begynte-han-å-tvile-på-guds-eksistens