Angsten for ensomheten driver menneskene inn i den inverterte form for ensomhet som består i skramlende selskap.


angsten-for-ensomheten-driver-menneskene-inn-i-den-inverterte-form-for-ensomhet-som-består-i-skramlende-selskap
ensomhetangstenforensomhetendrivermenneskeneinndeninverterteformensomhetsombestårskramlendeselskapangsten forensomheten driverdriver menneskenemenneskene inninn ii denden inverterteinverterte formform forensomhet somsom bestårbestår ii skramlendeskramlende selskapangsten for ensomhetenfor ensomheten driverensomheten driver menneskenedriver menneskene innmenneskene inn iinn i deni den inverterteden inverterte forminverterte form forform for ensomhetfor ensomhet somensomhet som bestårsom består ibestår i skramlendei skramlende selskapangsten for ensomheten driverfor ensomheten driver menneskeneensomheten driver menneskene inndriver menneskene inn imenneskene inn i deninn i den invertertei den inverterte formden inverterte form forinverterte form for ensomhetform for ensomhet somfor ensomhet som bestårensomhet som består isom består i skramlendebestår i skramlende selskapangsten for ensomheten driver menneskenefor ensomheten driver menneskene innensomheten driver menneskene inn idriver menneskene inn i denmenneskene inn i den inverterteinn i den inverterte formi den inverterte form forden inverterte form for ensomhetinverterte form for ensomhet somform for ensomhet som bestårfor ensomhet som består iensomhet som består i skramlendesom består i skramlende selskap

Ensomhet er den fryktelig høye prisen vi betaler for å unngå selskap. -Carl Hammarén
ensomhet-er-den-fryktelig-høye-prisen-vi-betaler-for-å-unngå-selskap
For ensomhet er stundom beste selskap, kort fravær gjør nytt møte underbart. -John Milton
for-ensomhet-er-stundom-beste-selskap-kort-fravær-gjør-nytt-møte-underbart
Ungdomskraft består i at enhver form for motstand gir en glede. -Sigismund von Radecki
ungdomskraft-består-i-at-enhver-form-for-motstand-gir-glede
Sjalusi er ikke angsten for å miste - det er angsten for å dele. -August Strindberg
sjalusi-er-ikke-angsten-for-å-miste-det-er-angsten-for-å-dele
Ensomhet er ikke en lengsel etter selskap, men etter beslektede sjeler. -Marilyn French
ensomhet-er-ikke-lengsel-etter-selskap-men-etter-beslektede-sjeler
Jeg har tre stoler i mitt hus: en for ensomhet, to for vennskap, tre for selskap. -Henry David Thoreau
jeg-har-tre-stoler-i-mitt-hus-for-ensomhet-to-for-vennskap-tre-for-selskap