Alt som har vært vondt og vanskelig, og erfaringer som vi kunne klart oss uten. De skal eg skrive i snøen, mens sydausten fortsatt blæs. Og tar ikke sydausten å viske det ut, så går det med varmen fra vårsola.


alt-som-har-vært-vondt-og-vanskelig-og-erfaringer-som-vi-kunne-klart-oss-uten-de-skal-eg-skrive-i-snø-mens-sydausten-fortsatt-blæs-og-tar-ikke
bjørn inge moaltsomharværtvondtogvanskeligerfaringervikunneklartossutenskalegskrivesnøenmenssydaustenfortsattblæsogtarikkeviskedetutgårmedvarmenfravårsolaalt somsom harhar værtvært vondtvondt ogog vanskeligog erfaringererfaringer somsom vivi kunnekunne klartklart ossoss utende skalskal egeg skriveskrive ii snøenmens sydaustensydausten fortsattfortsatt blæsog tartar ikkeikke sydaustensydausten åå viskeviske detdet utså gårgår detdet medmed varmenvarmen frafra vårsolaalt som harsom har værthar vært vondtvært vondt ogvondt og vanskeligog erfaringer somerfaringer som visom vi kunnevi kunne klartkunne klart ossklart oss utende skal egskal eg skriveeg skrive iskrive i snøenmens sydausten fortsattsydausten fortsatt blæsog tar ikketar ikke sydaustenikke sydausten åsydausten å viskeå viske detviske det utså går detgår det meddet med varmenmed varmen fravarmen fra vårsola

Om flere hadde klart å si: «Jeg er så redd du skal gå fra meg», kunne mange krangler vært unngått. -Kjersti Scheen
om-flere-hadde-klart-å-jeg-er-så-redd-du-skal-gå-fra-meg-kunne-mange-krangler-vært-unngått
Vi må prege livet mens vi har makt over det, slik at det ikke skal lukke seg når vi går ut av det uten spor. -Livet
vi-må-prege-livet-mens-vi-har-makt-over-det-slik-at-det-ikke-skal-lukke-seg-når-vi-går-ut-av-det-uten-spor
Jeg har alltid vært et alenemenneske, og jeg liker det. Det er ikke alltid en tragedie å være alene. Men av og til så er det det. Da er det vondt. Man savner. Det er klart. -Anne-Cath Vestly
jeg-har-alltid-vært-et-alenemenneske-og-jeg-liker-det-det-er-ikke-alltid-tragedie-å-være-alene-men-av-og-til-så-er-det-det-da-er-det-vondt
Å nå et mål som du ikke har, er like vanskelig som å komme fra et sted du ikke har vært. -Inger Ellen Nicolaisen
Å-nå-et-mål-som-du-ikke-har-er-like-vanskelig-som-å-komme-fra-et-sted-du-ikke-har-vært
Hva har ikke et menneskes hender vært med på gjennom et langt liv? Hva har vi ikke holdt oss fast i? Grepet om, eller støtt bort fra oss? -Hånd
hva-har-ikke-et-menneskes-hender-vært-med-på-gjennom-et-langt-liv-hva-har-vi-ikke-holdt-oss-fast-i-grepet-om-eller-støtt-bort-fra-oss