Alt har du lov til å gjøre, bare du har én ting klart for deg: dette gjør jeg mot meg selv.


alt-har-du-lov-til-å-gjøre-bare-du-har-én-ting-klart-for-deg-dette-gjør-jeg-mot-meg-selv
kurt narvesenalthardulovtilgjørebareéntingklartfordegdettegjørjegmotmegselvalt harhar dudu lovlov tiltil åå gjørebare dudu harhar énén tingting klartklart fordette gjørgjør jegjeg motmot megmeg selvalt har duhar du lovdu lov tillov til åtil å gjørebare du hardu har énhar én tingén ting klartting klart forklart for degdette gjør jeggjør jeg motjeg mot megmot meg selvalt har du lovhar du lov tildu lov til ålov til å gjørebare du har éndu har én tinghar én ting klartén ting klart forting klart for degdette gjør jeg motgjør jeg mot megjeg mot meg selvalt har du lov tilhar du lov til ådu lov til å gjørebare du har én tingdu har én ting klarthar én ting klart forén ting klart for degdette gjør jeg mot meggjør jeg mot meg selv

Hvordan kunne Gud gjøre dette mot meg etter alt jeg har gjort for ham? -Ludvig XIV
hvordan-kunne-gud-gjøre-dette-mot-meg-etter-alt-jeg-har-gjort-for-ham
Dette æ'kke promotion, dette æ'kke reklame Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg jo ha med -Reklame
dette-æ'kke-promotion-dette-æ'kke-reklame-jeg-synger-om-ting-som-har-skjedd-meg-så-navna-må-jeg-jo-med
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder