Alt er mulig, det er opp til deg selv. Hvis du er villig til å prøve å ta litt sjanser og prøver å utfordre deg selv litt, så er alt mulig.


alt-er-mulig-det-er-opp-til-deg-selv-hvis-du-er-villig-til-å-prøve-å-ta-litt-sjanser-og-prøver-å-utfordre-deg-selv-litt-så-er-alt-mulig
harald rønnebergaltermuligdetopptildegselvhvisduvilligprøvetalittsjanserogprøverutfordreselvlittaltmuligalt erer muligdet erer oppopp tiltil degdeg selvhvis dudu erer villigvillig tiltil åå prøveprøve åå tata littlitt sjansersjanser ogog prøverprøver åå utfordreutfordre degdeg selvselv littså erer altalt muligalt er muligdet er opper opp tilopp til degtil deg selvhvis du erdu er villiger villig tilvillig til åtil å prøveå prøve åprøve å taå ta littta litt sjanserlitt sjanser ogsjanser og prøverog prøver åprøver å utfordreå utfordre degutfordre deg selvdeg selv littså er alter alt muligdet er opp tiler opp til degopp til deg selvhvis du er villigdu er villig tiler villig til åvillig til å prøvetil å prøve åå prøve å taprøve å ta littå ta litt sjanserta litt sjanser oglitt sjanser og prøversjanser og prøver åog prøver å utfordreprøver å utfordre degå utfordre deg selvutfordre deg selv littså er alt muligdet er opp til deger opp til deg selvhvis du er villig tildu er villig til åer villig til å prøvevillig til å prøve åtil å prøve å taå prøve å ta littprøve å ta litt sjanserå ta litt sjanser ogta litt sjanser og prøverlitt sjanser og prøver åsjanser og prøver å utfordreog prøver å utfordre degprøver å utfordre deg selvå utfordre deg selv litt

Alt er mulig. Det umulige tar bare litt lenger tid. -Ukjent
alt-er-mulig-det-umulige-tar-bare-litt-lenger-tid
Hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det. -Seg selv og andre
hvor-mye-større-livet-ville-bli-for-deg-hvis-du-selv-kunne-ta-litt-mindre-plass-i-det
Optimisme er å påstå at alt står bra til når alt er så ille som mulig. -Voltaire
optimisme-er-å-påstå-at-alt-står-bra-til-når-alt-er-så-ille-som-mulig
En far er en som helst vil fange deg før du faller, men som i stedet hjelper deg opp, børster av deg og lar deg prøve en gang til. -Ukjent
en-far-er-som-helst-vil-fange-deg-før-du-faller-men-som-i-stedet-hjelper-deg-opp-børster-av-deg-og-lar-deg-prøve-gang-til
Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er. -Misnøye
hvis-du-synes-at-alt-er-galt-her-i-verden-så-husk-at-det-er-folk-lik-deg-selv-som-har-gjort-verden-til-det-den-er