Alt er like tomt for menneskene, deres gleder og deres sorger; men det er allikevel bedre at såpeboblen er gyllen eller himmelblå enn svart eller grå.


alt-er-like-tomt-for-menneskene-deres-gleder-og-deres-sorger-men-det-er-allikevel-bedre-at-såpeboblen-er-gyllen-eller-himmelblå-enn-svart-eller
menneskealterliketomtformenneskenederesglederogsorgermendetallikevelbedreatsåpeboblengyllenellerhimmelblåennsvartgråalt erer likelike tomttomt forderes gledergleder ogog deresderes sorgermen detdet erer allikevelallikevel bedrebedre atat såpeboblensåpeboblen erer gyllengyllen ellereller himmelblåhimmelblå ennenn svartsvart ellereller gråalt er likeer like tomtlike tomt fortomt for menneskenederes gleder oggleder og deresog deres sorgermen det erdet er allikeveler allikevel bedreallikevel bedre atbedre at såpeboblenat såpeboblen ersåpeboblen er gyllener gyllen ellergyllen eller himmelblåeller himmelblå ennhimmelblå enn svartenn svart ellersvart eller grå

I deres grubling kan dere ikke heve dere over deres egen dyktighet eller synke lavere enn deres egne mangler.Det er en gyllen regel at man ikke skal dømme menneskene etter deres meninger, men etter hva disse meningene gjør dem til.Jorden gleder seg over å kjenne deres bare føtter og vinden lengter etter å leke med deres hår.Dere kan huse kroppene deres, men ikke deres sjeler. For deres sjeler bor i morgendagens hus, og det kan dere ikke besøke, ikke engang i deres drømmer.Søk dine venner oftere i deres motgang enn i deres medgang.Kvinnene er ytterliggående i alt. De er enten bedre eller verre enn mennene.