Alltid har det vært slik at kjærligheten ikke kjenner sin egen dybde før i avskjedens time.


alltid-har-det-vært-slik-at-kjærligheten-ikke-kjenner-egen-dybde-før-i-avskjedens-time
kjærlighet - begynnelse og sluttalltidhardetværtslikatkjærlighetenikkekjenneregendybdeføravskjedenstimealltid harhar detdet værtvært slikslik atat kjærlighetenkjærligheten ikkeikke kjennerkjenner sinsin egenegen dybdedybde førfør ii avskjedensavskjedens timealltid har dethar det værtdet vært slikvært slik atslik at kjærlighetenat kjærligheten ikkekjærligheten ikke kjennerikke kjenner sinkjenner sin egensin egen dybdeegen dybde førdybde før ifør i avskjedensi avskjedens timealltid har det værthar det vært slikdet vært slik atvært slik at kjærlighetenslik at kjærligheten ikkeat kjærligheten ikke kjennerkjærligheten ikke kjenner sinikke kjenner sin egenkjenner sin egen dybdesin egen dybde føregen dybde før idybde før i avskjedensfør i avskjedens timealltid har det vært slikhar det vært slik atdet vært slik at kjærlighetenvært slik at kjærligheten ikkeslik at kjærligheten ikke kjennerat kjærligheten ikke kjenner sinkjærligheten ikke kjenner sin egenikke kjenner sin egen dybdekjenner sin egen dybde førsin egen dybde før iegen dybde før i avskjedensdybde før i avskjedens time

Den som har vent seg til å reise, vet alltid at avskjedens time en dag kommer. -Paulo Coelho
den-som-har-vent-seg-til-å-reise-vet-alltid-at-avskjedens-time-dag-kommer
Sannheten har ingen egen tid. Dens time er nå - alltid. -Albert Schweitzer
sannheten-har-ingen-egen-tid-dens-time-er-nå-alltid
Når man har vært forlovet så ofte som jeg har, og er blitt frelst fra skafottet i ellevte time, så får man tillit til sin lykkestjerne. -P. G. Wodehouse
når-man-har-vært-forlovet-så-ofte-som-jeg-har-og-er-blitt-frelst-fra-skafottet-i-ellevte-time-så-får-man-tillit-til-lykkestjerne
I dag er det slik at en kvinne må være sin egen anstandsdame. -Amy Vanderbilt
i-dag-er-det-slik-at-kvinne-må-være-egen-anstandsdame
I hodet mitt har jeg alltid vært A-kjendis i Hollywood. Det tok bare en stund før dere alle skjønte det. -Will Smith
i-hodet-mitt-har-jeg-alltid-vært-a-kjendis-i-hollywood-det-tok-bare-stund-før-dere-alle-skjønte-det