Alle som driver med humor er mot krig og for sykling. Meg bekjent er det ingen markedsliberalistiske komikere.


alle-som-driver-med-humor-er-mot-krig-og-for-sykling-meg-bekjent-er-det-ingen-markedsliberalistiske-komikere
knut nærumallesomdrivermedhumorermotkrigogforsyklingmegbekjentdetingenmarkedsliberalistiskekomikerealle somsom driverdriver medmed humorer motmot krigkrig ogog formeg bekjentbekjent erer detdet ingeningen markedsliberalistiskemarkedsliberalistiske komikerealle som driversom driver meddriver med humormed humor erhumor er moter mot krigmot krig ogkrig og forog for syklingmeg bekjent erbekjent er deter det ingendet ingen markedsliberalistiskeingen markedsliberalistiske komikerealle som driver medsom driver med humordriver med humor ermed humor er mothumor er mot kriger mot krig ogmot krig og forkrig og for syklingmeg bekjent er detbekjent er det ingener det ingen markedsliberalistiskedet ingen markedsliberalistiske komikerealle som driver med humorsom driver med humor erdriver med humor er motmed humor er mot krighumor er mot krig oger mot krig og formot krig og for syklingmeg bekjent er det ingenbekjent er det ingen markedsliberalistiskeer det ingen markedsliberalistiske komikere

Krig løser ingen problemer. Det er like fryktelig å vinne en krig som å tape den. -Krig
krig-lø-ingen-problemer-det-er-like-fryktelig-å-vinne-krig-som-å-tape-den
Hvem er det som elsker meg og vil fortsette å elske meg med en kjærlighet som ingen tilfeldighet, ingen elendighet, ingen av mine feiltrinn kan tilintetgjøre? Det er du, mor. -Morskjærlighet
hvem-er-det-som-elsker-meg-og-vil-fortsette-å-elske-meg-med-kjærlighet-som-ingen-tilfeldighet-ingen-elendighet-ingen-av-mine-feiltrinn-kan
Jeg har ikke uttalt meg negativt om standup-komikere. Jeg har bare sagt at jeg håper de dør alle sammen. -Komiker
jeg-har-ikke-uttalt-meg-negativt-om-standup-komikere-jeg-har-bare-sagt-at-jeg-håper-dør-alle-sammen
Om alle gikk og gjemte seg, ville ingen dø i krig. -Krig
om-alle-gikk-og-gjemte-seg-ville-ingen-dø-i-krig