Alle lidenskaper får oss til å begå feiltrinn, men kjærligheten får oss til å gjøre de latterligste.


alle-lidenskaper-får-oss-til-å-begå-feiltrinn-men-kjærligheten-får-oss-til-å-gjøre-latterligste
françois de la rochefoucauldallelidenskaperfårosstilbegåfeiltrinnmenkjærlighetengjørelatterligstealle lidenskaperlidenskaper fårfår ossoss tiltil åå begåbegå feiltrinnmen kjærlighetenkjærligheten fårfår ossoss tiltil åå gjøregjøre dede latterligstealle lidenskaper fårlidenskaper får ossfår oss tiloss til åtil å begåå begå feiltrinnmen kjærligheten fårkjærligheten får ossfår oss tiloss til åtil å gjøreå gjøre degjøre de latterligstealle lidenskaper får osslidenskaper får oss tilfår oss til åoss til å begåtil å begå feiltrinnmen kjærligheten får osskjærligheten får oss tilfår oss til åoss til å gjøretil å gjøre deå gjøre de latterligstealle lidenskaper får oss tillidenskaper får oss til åfår oss til å begåoss til å begå feiltrinnmen kjærligheten får oss tilkjærligheten får oss til åfår oss til å gjøreoss til å gjøre detil å gjøre de latterligste

Det mange av oss mest av alt trenger, er noen som får oss til å gjøre det vi kan.Det er ikke eden som får oss til å tro på mannen, men mannen som får oss til å tro på eden.Tanken på døden bedrar oss, fordi den får oss til å glemme å leve.Alle har vi snappet til oss et liv, ingen får beholde det.Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem.Naturen er alltid skremmende, og selv når den er blitt så tam som i Bois de Boulogne, får den oss byfolk til å føle oss beklemt.