Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige.


alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
tove nilsenallegårrundtmeddrømmensefolkfylladatyterdetframdenpersonenharinnisegogsomaldrifårløftetdagligealle gårgår rundtrundt medmed drømmense påpå folkfolk ii fyllada tytertyter detdet framframdenden personenpersonen folkfolk harhar inniinni segseg ogog somsom dede aldrialdri fårfår løftetløftet framfram ii detdet dagligealle går rundtgår rundt medrundt med drømmense på folkpå folk ifolk i fyllada tyter dettyter det framdet framden personenden personen folkpersonen folk harfolk har innihar inni seginni seg ogseg og somog som desom de aldride aldri fåraldri får løftetfår løftet framløftet fram ifram i deti det dagligealle går rundt medgår rundt med drømmense på folk ipå folk i fyllada tyter det framtyter det framden personen folkden personen folk harpersonen folk har innifolk har inni seghar inni seg oginni seg og somseg og som deog som de aldrisom de aldri fårde aldri får løftetaldri får løftet framfår løftet fram iløftet fram i detfram i det dagligealle går rundt med drømmense på folk i fyllada tyter det framden personen folk harden personen folk har innipersonen folk har inni segfolk har inni seg oghar inni seg og sominni seg og som deseg og som de aldriog som de aldri fårsom de aldri får løftetde aldri får løftet framaldri får løftet fram ifår løftet fram i detløftet fram i det daglige

Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de! -Pågangsmot
jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan
Du går fram til mi inste grind, og eg går òg fram til di. Innanfor den er kvar av oss einsam, og det skal vi alltid bli. -Seg selv og andre
du-går-fram-til-mi-inste-grind-og-eg-går-òg-fram-til-di-innanfor-den-er-kvar-av-oss-einsam-og-det-skal-vi-alltid-bli
Jeg mener det å kle av seg viser sterke kvinner som tør å stå fram, nettopp fordi de vet at de får mye dritt. -Kvinnesak
jeg-mener-det-å-kle-av-seg-viser-sterke-kvinner-som-tør-å-stå-fram-nettopp-fordi-vet-at-får-mye-dritt
Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg. -Reinhold Schneider
det-finnes-noe-som-hjelper-mot-ensomhet-det-er-vennskap-det-trenger-gjennom-alle-murer-og-når-fram-til-det-mest-ensomme-hjerte-bare-det-åpner-seg