Alle er vi ensomme. Alle behøver vi hverandre, likevel er grensen mellom menneske og menneske altfor ofte lukket og stengt med rusten piggtrå av mismot.


alle-er-vi-ensomme-alle-behøver-vi-hverandre-likevel-er-grensen-mellom-menneske-og-menneske-altfor-ofte-lukket-og-stengt-med-rusten-piggtrå-av
ensomhetalleerviensommebehøverhverandrelikevelgrensenmellommenneskeogaltforoftelukketstengtmedrustenpiggtråavmismotalle erer vivi ensommealle behøverbehøver vivi hverandrelikevel erer grensengrensen mellommellom menneskemenneske ogog menneskemenneske altforofte lukketlukket ogog stengtstengt medmed rustenrusten piggtråpiggtrå avav mismotalle er vier vi ensommealle behøver vibehøver vi hverandrelikevel er grensener grensen mellomgrensen mellom menneskemellom menneske ogmenneske og menneskeog menneske altformenneske altfor oftealtfor ofte lukketofte lukket oglukket og stengtog stengt medstengt med rustenmed rusten piggtrårusten piggtrå avpiggtrå av mismot

Kjærligheten er en kolossal overdrivelse av forskjellen mellom ett menneske og alle andre. -George Bernard Shaw
kjærligheten-er-kolossal-overdrivelse-av-forskjellen-mellom-ett-menneske-og-alle-andre
Og frøs enn alle hjerter til, ble lukket alle hender, din kjærlighet dog varm og mild mot hele verden brenner. -Edin Holme
og-frøs-enn-alle-hjerter-til-ble-lukket-alle-hender-din-kjærlighet-dog-varm-og-mild-mot-hele-verden-brenner
Et menneske som må skjule sin opprinnelse er bare et halvt menneske. Jeg er i ferd med å bli hel. Nå mangler jeg bare vingene. Og det må et menneske ha. Vi må kunne fly. -Identitet
et-menneske-som-må-skjule-opprinnelse-er-bare-et-halvt-menneske-jeg-er-i-ferd-med-å-bli-hel-nå-mangler-jeg-bare-vingene-og-det-må-et-menneske
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Alle vet det tar en god stund å se et helt menneske -Anne Grete Preus
alle-vet-det-tar-god-stund-å-se-et-helt-menneske