Alenemødre som ved uansvarlig livsførsel har seg selv å takke for at de har kommet i denne situasjonen, får i dag for mye hjelp fra det offentlige. En kvinne som for eksempel blir gravid i ung alder med flere menn og velger å bære fram barna, må selv ta konsekvensene.


alenemødre-som-ved-uansvarlig-livsførsel-har-seg-selv-å-takke-for-at-har-kommet-i-denne-situasjonen-får-i-dag-for-mye-hjelp-fra-det-offentlige
politikkalenemødresomveduansvarliglivsførselharsegselvtakkeforatkommetdennesituasjonenfårdagmyehjelpfradetoffentligekvinneeksempelblirgravidungaldermedfleremennogvelgerbæreframbarnatakonsekvensenealenemødre somsom vedved uansvarliguansvarlig livsførsellivsførsel harhar segseg selvselv åå takketakke forat dede harhar kommetkommet ii dennedenne situasjonenfår ii dagdag formye hjelphjelp frafra detdet offentligeen kvinnekvinne somsom foreksempel blirblir gravidgravid ii ungung alderalder medmed flereflere mennmenn ogog velgervelger åå bærebære framfram barnamå selvselv tata konsekvensenealenemødre som vedsom ved uansvarligved uansvarlig livsførseluansvarlig livsførsel harlivsførsel har seghar seg selvseg selv åselv å takkeå takke fortakke for atfor at deat de harde har kommethar kommet ikommet i dennei denne situasjonenfår i dagi dag fordag for myefor mye hjelpmye hjelp frahjelp fra detfra det offentligeen kvinne somkvinne som forsom for eksempelfor eksempel blireksempel blir gravidblir gravid igravid i ungi ung alderung alder medalder med fleremed flere mennflere menn ogmenn og velgerog velger åvelger å bæreå bære frambære fram barnamå selv taselv ta konsekvensene

Jeg har alltid ment at en kvinne har rett til å være vag når det gjelder alder fram til hun passerer nitti. Da er det på tide å være ærlig både overfor seg selv og andre. -Helena Rubinstein
jeg-har-alltid-ment-at-kvinne-har-rett-til-å-være-vag-når-det-gjelder-alder-fram-til-hun-passerer-nitti-da-er-det-på-tide-å-være-ærlig-bå
Menn som har høye tanker om seg selv som erobrer, aner ikke hvor ofte det er de selv som blir erobret. -Jeanne Moreau
menn-som-har-høye-tanker-om-seg-selv-som-erobrer-aner-ikke-hvor-ofte-det-er-selv-som-blir-erobret
Minnene ligger ikke igjen der man forlot dem. Man har slept dem med seg gjennom livets krokveier. Som en kjelke å dra på, mye har ramlet av, og mye har kommet til. -Minne
minnene-ligger-ikke-igjen-der-man-forlot-dem-man-har-slept-dem-med-seg-gjennom-livets-krokveier-som-kjelke-å-dra-på-mye-har-ramlet-av-og-mye-har
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv. -Blaise Pascal
den-som-lever-bare-for-seg-selv-avskyr-ikke-noe-så-mye-som-det-å-være-alene-med-seg-selv
Den farligste mannen er han som får en ung pike til å føle seg som en moden kvinne og en moden kvinne til å føle seg som en ung pike. -David Strange
den-farligste-mannen-er-han-som-får-ung-pike-til-å-føle-seg-som-moden-kvinne-og-moden-kvinne-til-å-føle-seg-som-ung-pike