Alderdommen tror alltid at den blir visere og visere, mens den i virkeligheten som oftest blir dummere og dummere.


alderdommen-tror-alltid-at-den-blir-visere-og-visere-mens-den-i-virkeligheten-som-oftest-blir-dummere-og-dummere
knut hamsunalderdommentroralltidatdenblirvisereogviseremensvirkelighetensomoftestdummeredummerealderdommen troralltid atat denden blirblir viserevisere ogog viseremens denden ii virkelighetenvirkeligheten somsom oftestoftest blirblir dummeredummere ogog dummerealderdommen tror alltidtror alltid atalltid at denat den blirden blir visereblir visere ogvisere og viseremens den iden i virkeligheteni virkeligheten somvirkeligheten som oftestsom oftest bliroftest blir dummereblir dummere ogdummere og dummerealderdommen tror alltid attror alltid at denalltid at den blirat den blir visereden blir visere ogblir visere og viseremens den i virkelighetenden i virkeligheten somi virkeligheten som oftestvirkeligheten som oftest blirsom oftest blir dummereoftest blir dummere ogblir dummere og dummerealderdommen tror alltid at dentror alltid at den bliralltid at den blir visereat den blir visere ogden blir visere og viseremens den i virkeligheten somden i virkeligheten som oftesti virkeligheten som oftest blirvirkeligheten som oftest blir dummeresom oftest blir dummere ogoftest blir dummere og dummere

Hold alltid deg selv for å være dummere enn andre, men ikke vær det! -Visdom
hold-alltid-deg-selv-for-å-være-dummere-enn-andre-men-ikke-vær-det
Alderdommen er fremtid, barndommen blir fortid. Fremtiden blir fortid, fortiden ikke hva den var. -Villy Sørensen
alderdommen-er-fremtid-barndommen-blir-fortid-fremtiden-blir-fortid-fortiden-ikke-hva-den-var
Aviser skrives for mennesker som er enda dummere enn de menneskene som skriver dem. -Frejlif Olsen
aviser-skrives-for-mennesker-som-er-enda-dummere-enn-menneskene-som-skriver-dem
Den engstelige blir redd før faren kommer, den feige mens det står på, og den modige når det er over. -Jean Paul
den-engstelige-blir-redd-før-faren-kommer-den-feige-mens-det-står-på-og-den-modige-når-det-er-over
Hvis kvinnene stolte på sine menn, ville de vært mye lykkeligere. Men også mye dummere. -H. L. Mencken
hvis-kvinnene-stolte-på-sine-menn-ville-vært-mye-lykkeligere-men-også-mye-dummere