Alderdommen er også en selvstendig del av det menneskelige liv, med en egenart og egenverdi som ikke behøver å låne mening fra tidligere faser i livet.


alderdommen-er-også-selvstendig-del-av-det-menneskelige-liv-med-egenart-og-egenverdi-som-ikke-behøver-å-låne-mening-fra-tidligere-faser-i-livet
inge lønningalderdommenerogsåselvstendigdelavdetmenneskeligelivmedegenartogegenverdisomikkebehøverlånemeningfratidligerefaserlivetalderdommen erer ogsåogså enen selvstendigselvstendig deldel avav detdet menneskeligemenneskelige livmed enen egenartegenart ogog egenverdiegenverdi somsom ikkeikke behøverbehøver åå lånelåne meningmening frafra tidligeretidligere faserfaser ii livetalderdommen er ogsåer også enogså en selvstendigen selvstendig delselvstendig del avdel av detav det menneskeligedet menneskelige livmed en egenarten egenart ogegenart og egenverdiog egenverdi somegenverdi som ikkesom ikke behøverikke behøver åbehøver å låneå låne meninglåne mening framening fra tidligerefra tidligere fasertidligere faser ifaser i livet

Fantasi er en svært viktig del av det menneskelige. Dessverre er det mange som holder fantasien tilbake fordi de synes det er flaut. Det er synd, for det gjør livet deres fattigere. -Arne Næss
fantasi-er-svært-viktig-del-av-det-menneskelige-dessverre-er-det-mange-som-holder-fantasien-tilbake-fordi-synes-det-er-flaut-det-er-synd-for-det
Meningen med livet er et liv med mening. -Livets mening
meningen-med-livet-er-et-liv-med-mening
Hva vil du med mening? Livet er et ønske, ikke en mening. -Livets mening
hva-vil-du-med-mening-livet-er-et-ønske-ikke-mening
Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv. -Dag Solstad
det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv
Om livet har en «mening»? Opplev Livet som virkelighet, så vil du finne at spørsmålet er uten mening. -Livets mening
om-livet-har-mening-opplev-livet-som-virkelighet-så-vil-du-finne-at-spørsmålet-er-uten-mening
Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man andres meninger større spillerom. -Mening
det-å-ikke-noen-mening-er-også-å-velge-for-hvis-man-ikke-selv-har-mening-gir-man-andres-meninger-større-spillerom