Alderdommen er ikke bedre, men snarere dårligere egnet til å være lærer enn ungdommen, for den har ikke vunnet så meget som den har mistet.


alderdommen-er-ikke-bedre-men-snarere-dårligere-egnet-til-å-være-lærer-enn-ungdommen-for-den-har-ikke-vunnet-så-meget-som-den-har-mistet
henry david thoreaualderdommenerikkebedremensnareredårligereegnettilværelærerennungdommenfordenharvunnetmegetsommistetalderdommen erer ikkeikke bedremen snareresnarere dårligeredårligere egnetegnet tiltil åå værevære lærerlærer ennenn ungdommenden harhar ikkeikke vunnetvunnet såså megetmeget somsom denden harhar mistetalderdommen er ikkeer ikke bedremen snarere dårligeresnarere dårligere egnetdårligere egnet tilegnet til åtil å væreå være lærervære lærer ennlærer enn ungdommenfor den harden har ikkehar ikke vunnetikke vunnet såvunnet så megetså meget sommeget som densom den harden har mistetalderdommen er ikke bedremen snarere dårligere egnetsnarere dårligere egnet tildårligere egnet til åegnet til å væretil å være lærerå være lærer ennvære lærer enn ungdommenfor den har ikkeden har ikke vunnethar ikke vunnet såikke vunnet så megetvunnet så meget somså meget som denmeget som den harsom den har mistetmen snarere dårligere egnet tilsnarere dårligere egnet til ådårligere egnet til å væreegnet til å være lærertil å være lærer ennå være lærer enn ungdommenfor den har ikke vunnetden har ikke vunnet såhar ikke vunnet så megetikke vunnet så meget somvunnet så meget som denså meget som den harmeget som den har mistet

Når det er et faktum at vi har ca. 3 000 000 hår på hodet skjønner jeg ikke vitsen ved å være et hår bedre enn andre - det er jo så likevel ingen som legger merke til det. -Fredrik Stabel
når-det-er-et-faktum-at-vi-har-ca-3-000-000-hår-på-hodet-skjønner-jeg-ikke-vitsen-ved-å-være-et-hår-bedre-enn-andre-det-er-jo-så-likevel
Alt har den som kan håpe, intet har den som har mistet håpet. -Håp
alt-har-den-som-kan-håpe-intet-har-den-som-har-mistet-håpet
Tænk tårer! Der er dog noget som hjælper bedre, nemlig å le. Men det å kunne le er en Guds gave man får i alderdommen. Og de som ikke får den, bør dø. -Hulda Garborg
tænk-tårer-der-er-dog-noget-som-hjælper-bedre-nemlig-å-le-men-det-å-kunne-le-er-guds-gave-man-får-i-alderdommen-og-som-ikke-får-den-bør
En lediggjenger er ikke bare den som ikke gjør noe, men også den som kunne være beskjeftiget med noe bedre. -Sokrates
en-lediggjenger-er-ikke-bare-den-som-ikke-gjør-noe-men-også-den-som-kunne-være-beskjeftiget-med-noe-bedre
En manns dømmekraft kan ikke være bedre enn den informasjon han baserer den på. -Arthur Hays Sulzberger
en-manns-dømmekraft-kan-ikke-være-bedre-enn-den-informasjon-han-baserer-den-på