Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i.


akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
være seg selvakkuratherellerderjegvetikkehelthvordeterderfinnesetskinnendenyttmalerisomkanskjepasserakkurat herher ellereller derjeg vetvet ikkeikke helthelt hvordet erder finnesfinnes etet skinnendeskinnende nyttnytt malerimaleri somsom kanskjekanskje jegjeg passerpasser iakkurat her ellerher eller derjeg vet ikkevet ikke heltikke helt hvorhelt hvor dethvor det erder finnes etfinnes et skinnendeet skinnende nyttskinnende nytt malerinytt maleri sommaleri som kanskjesom kanskje jegkanskje jeg passerjeg passer iakkurat her eller derjeg vet ikke heltvet ikke helt hvorikke helt hvor dethelt hvor det erder finnes et skinnendefinnes et skinnende nyttet skinnende nytt maleriskinnende nytt maleri somnytt maleri som kanskjemaleri som kanskje jegsom kanskje jeg passerkanskje jeg passer ijeg vet ikke helt hvorvet ikke helt hvor detikke helt hvor det erder finnes et skinnende nyttfinnes et skinnende nytt maleriet skinnende nytt maleri somskinnende nytt maleri som kanskjenytt maleri som kanskje jegmaleri som kanskje jeg passersom kanskje jeg passer i

Jeg føler meg helt hjemme på scenen. Det er der jeg lever. Det er der jeg ble født. Det er der jeg er trygg. -Scene
jeg-føler-meg-helt-hjemme-på-scenen-det-er-der-jeg-lever-det-er-der-jeg-ble-født-det-er-der-jeg-er-trygg
Der finnes verken divisjon eller subtraksjon i en en god mors hjertearitmetikk. Der finnes bare addisjon og multiplikasjon. -Morskjærlighet
der-finnes-verken-divisjon-eller-subtraksjon-i-god-mors-hjertearitmetikk-der-finnes-bare-addisjon-og-multiplikasjon
Å vite at du er der - enten det er nært eller langt unna - betyr at jeg aldri er helt alene. -Marion C. Garretty
Å-vite-at-du-er-der-enten-det-er-nært-eller-langt-unna-betyr-at-jeg-aldri-er-helt-alene
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg er større enn stjernene, for jeg vet at de er der oppe, og de vet ikke at jeg er her nede. -William Temple
jeg-er-større-enn-stjernene-for-jeg-vet-at-er-der-oppe-og-vet-ikke-at-jeg-er-her-nede