Advokatens yrke består i å stille spørsmål om alt, ikke yte noe og å snakke i timevis.


advokatens-yrke-består-i-å-stille-spørsmål-om-alt-ikke-yte-noe-og-å-snakke-i-timevis
thomas jeffersonadvokatensyrkebestårstillespørsmålomaltikkeytenoeogsnakketimevisadvokatens yrkeyrke bestårbestår iå stillestille spørsmålspørsmål omom altikke yteyte noenoe ogog åå snakkesnakke ii timevisadvokatens yrke beståryrke består ibestår i åi å stilleå stille spørsmålstille spørsmål omspørsmål om altikke yte noeyte noe ognoe og åog å snakkeå snakke isnakke i timevisadvokatens yrke består iyrke består i åbestår i å stillei å stille spørsmålå stille spørsmål omstille spørsmål om altikke yte noe ogyte noe og ånoe og å snakkeog å snakke iå snakke i timevisadvokatens yrke består i åyrke består i å stillebestår i å stille spørsmåli å stille spørsmål omå stille spørsmål om altikke yte noe og åyte noe og å snakkenoe og å snakke iog å snakke i timevis

Alle politiske spørsmål, alle problemer om rett og galt, er når alt kommer til alt, bare et spørsmål om eventuell makt. -Politikk
alle-politiske-spørsmål-alle-problemer-om-rett-og-galt-er-når-alt-kommer-til-alt-bare-et-spørsmål-om-eventuell-makt
All informasjon har til hensikt å gi svar på spørsmål som ikke er stilt, og skape angst for å stille andre. -Informasjon
all-informasjon-har-til-hensikt-å-gi-svar-på-spørsmål-som-ikke-er-stilt-og-skape-angst-for-å-stille-andre
Naturen skulle yte alt for alle helt uten slit og svette. -William Shakespeare
naturen-skulle-yte-alt-for-alle-helt-uten-slit-og-svette
Er det noe som er helt sikkert i alle spørsmål, er det at forskerne er uenige om alt. -Thorbjørn Jagland
er-det-noe-som-er-helt-sikkert-i-alle-spørsmål-er-det-at-forskerne-er-uenige-om-alt
Min største styrke som konsulent, er å være uvitende og stille noen få spørsmål. -Konsulent
min-største-styrke-som-konsulent-er-å-være-uvitende-og-stille-noen-få-spørsmål
Frihet er retten til å stille spørsmål ved og endre den etablerte måten å gjøre ting på. -Ronald Reagan
frihet-er-retten-til-å-stille-spørsmål-ved-og-endre-den-etablerte-måten-å-gjøre-ting-på