Menneskene er til for hverandres skyld. Altså får du enten lære dem å være annerledes eller bære over med dem.


menneskene-er-til-for-hverandres-skyld-altså-får-du-enten-lære-dem-å-være-annerledes-eller-bære-over-med-dem
marcus aureliusmenneskeneertilforhverandresskyldaltsåfårduentenlæredemværeannerledesellerbæreovermeddemmenneskene erer tiltil forhverandres skyldaltså fårfår dudu entenenten lærelære demdem åå værevære annerledesannerledes ellereller bærebære overover medmed demmenneskene er tiler til fortil for hverandresfor hverandres skyldaltså får dufår du entendu enten læreenten lære demlære dem ådem å væreå være annerledesvære annerledes ellerannerledes eller bæreeller bære overbære over medover med demmenneskene er til forer til for hverandrestil for hverandres skyldaltså får du entenfår du enten læredu enten lære dementen lære dem ålære dem å væredem å være annerledeså være annerledes ellervære annerledes eller bæreannerledes eller bære overeller bære over medbære over med demmenneskene er til for hverandreser til for hverandres skyldaltså får du enten lærefår du enten lære demdu enten lære dem åenten lære dem å værelære dem å være annerledesdem å være annerledes ellerå være annerledes eller bærevære annerledes eller bære overannerledes eller bære over medeller bære over med dem

Menneskene er til for hverandres skyld. Altså får du enten lære dem å være annerledes eller bære over med dem.Klem dem, kyss dem og fortelle at du elsker dem. Gå ikke glipp av sjansen livet gir deg til å være sammen med de menneskene du elsker. Du kan ikke spole tilbake.Forbannet være dem som noensinne har hørt Kristi ord og forvrengt hans budskap til en bygning av stein. For Kristus sa: «Kom til meg alle som har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Jeg har tungt å bære, jeg er såret, og de lar meg ikke komme til ham. I dag har jeg lært at kirken har forandret disse ordene: Kom til meg alle som følger våre regler, og la dem som har tungt å bære, ryke og reise!Moral er teorien om at enhver menneskelig handling må være enten rett eller gal, og at 99 prosent av dem er gale.Årene glir fort forbi, fang dem og fyll dem. La dem fylles med harmoni, spar og forgyll dem.Folk hater dem som får dem til å føle seg underlegne.