å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det?


å-leve-er-ikkje-akkurat-det-lettaste-som-finst-ikkje-alltid-vakre-roser-og-musikk-men-sidan-no-dette-orgelet-likevel-står-her-kan-vi-vel-spele-litt
arne rusetleveerikkjeakkuratdetlettastesomfinstalltidvakreroserogmusikkmensidannodetteorgeletlikevelstårherkanvivelspelelittdetå leveleve erer ikkjeikkje akkuratakkurat detdet lettastelettaste somsom finstfinst ikkjeikkje alltidalltid vakrevakre roserroser ogog finfin musikkmusikk menmen sidansidan nono detteorgelet likevellikevel stårstår herher kankan vivi velvel spelespele littlitt påpå detå leve erleve er ikkjeer ikkje akkuratikkje akkurat detakkurat det lettastedet lettaste somlettaste som finstsom finst ikkjefinst ikkje alltidikkje alltid vakrealltid vakre roservakre roser ogroser og finog fin musikkfin musikk menmusikk men sidanmen sidan nosidan no detteno dette orgeletdette orgelet likevelorgelet likevel stårlikevel står herstår her kanher kan vikan vi velvi vel spelevel spele littspele litt pålitt på det

Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Vi kan ikkje eige kvarandre tusen dikt har fortalt oss at vi ikkje kan eige kvarandre men vi kan låne kvarandre og gløyme levere tilbake -Arne Ruset
vi-kan-ikkje-eige-kvarandre-tusen-dikt-har-fortalt-oss-at-vi-ikkje-kan-eige-kvarandre-men-vi-kan-låne-kvarandre-og-gløyme-levere-tilbake
Livet e en sang vi ikkje kan og nu går den akkurat forbi her -Livet er
livet-e-sang-vi-ikkje-kan-og-nu-går-den-akkurat-forbi-her
Han skriv, men når han les det etterpå, så er det ikkje noko å vise fram. Det er berre framtvinga ord. Ikkje liv i dei. -Tarjei Vesaas
han-skriv-men-når-han-les-det-etterpå-så-er-det-ikkje-noko-å-vise-fram-det-er-berre-framtvinga-ord-ikkje-liv-i-dei
Bøker luktar heilt spesielt, dei luktar ein slags klokskap som ikkje finst andre stadar. -Frode Grytten
bøker-luktar-heilt-spesielt-dei-luktar-ein-slags-klokskap-som-ikkje-finst-andre-stadar