Året er aldri så langt at julaften ikke kommer uventa på somme. Det er ikkje kjerringa julekvelden «kjem på». Det er oss middelaldrande menn. Det er vi som ringjer frå jobben ein time før stengetid og spør kva ho ønskjer seg.


Året-er-aldri-så-langt-at-julaften-ikke-kommer-uventa-på-somme-det-er-ikkje-kjerringa-julekvelden-kjem-på-det-er-oss-middelaldrande-menn-det-er
julÅreteraldrilangtatjulaftenikkekommeruventasommedetikkjekjerringajulekveldenkjemossmiddelaldrandemennvisomringjerfråjobbeneintimeførstengetidogspørkvahoønskjersegÅret erer aldrialdri såså langtlangt atat julaftenjulaften ikkeikke kommerkommer uventauventa påpå sommedet erer ikkjeikkje kjerringakjerringa julekveldenjulekvelden «kjem«kjem på»det erer ossoss middelaldrandemiddelaldrande menndet erer vivi somsom ringjerringjer fråfrå jobbenjobben einein timetime førfør stengetidstengetid ogog spørspør kvakva hoho ønskjerønskjer segÅret er aldrier aldri såaldri så langtså langt atlangt at julaftenat julaften ikkejulaften ikke kommerikke kommer uventakommer uventa påuventa på sommedet er ikkjeer ikkje kjerringaikkje kjerringa julekveldenkjerringa julekvelden «kjemjulekvelden «kjem på»det er osser oss middelaldrandeoss middelaldrande menndet er vier vi somvi som ringjersom ringjer fråringjer frå jobbenfrå jobben einjobben ein timeein time førtime før stengetidfør stengetid ogstengetid og spørog spør kvaspør kva hokva ho ønskjerho ønskjer seg

Døden er nesten slik som snøen, ein veit ikkje kva tid han kjem, sjølv om han oftast kjem om vinteren.Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv.Spør ikkje kva politikarane kan gjere for deg, men kva du kan gjere for politikarane. Så tenkjer eg også det skal bli politikk.Av og til lurer eg på kva politikarar folk ønskjer seg. Cellofanglatte eller spontane?Menneska er så laga at dei vil forstå. Først all verda, og sia seg sjøl. Når ein så har stange hovude imot veggen og ikkje forstår det grand, da råkar ein på det inste i seg: at ein vil tru på det ingen kan grunde ut.Ein må skrive nokså mye for å sjå kva ein ikkje skal skrive.