Å være politikere handler jo egentlig bare om å ville gjøre folks hverdag bedre ...


Å-være-politikere-handler-jo-egentlig-bare-om-å-ville-gjøre-folks-hverdag-bedre
politikerværepolitikerehandlerjoegentligbareomvillegjørefolkshverdagbedreÅ værevære politikerepolitikere handlerhandler jojo egentligegentlig barebare omom åå villeville gjøregjøre folksfolks hverdaghverdag bedrebedreÅ være politikerevære politikere handlerpolitikere handler johandler jo egentligjo egentlig bareegentlig bare ombare om åom å villeå ville gjøreville gjøre folksgjøre folks hverdagfolks hverdag bedrehverdag bedreÅ være politikere handlervære politikere handler jopolitikere handler jo egentlighandler jo egentlig barejo egentlig bare omegentlig bare om åbare om å villeom å ville gjøreå ville gjøre folksville gjøre folks hverdaggjøre folks hverdag bedrefolks hverdag bedreÅ være politikere handler jovære politikere handler jo egentligpolitikere handler jo egentlig barehandler jo egentlig bare omjo egentlig bare om åegentlig bare om å villebare om å ville gjøreom å ville gjøre folkså ville gjøre folks hverdagville gjøre folks hverdag bedregjøre folks hverdag bedre

Når politikere blir så runde som poteter, triller de før eller senere ut av folks bevissthet. -Politiker
når-politikere-blir-så-runde-som-poteter-triller-før-eller-senere-ut-av-folks-bevissthet
Jeg tror på et menneske med hverdag i øynene og hverdag i stemmen -Hverdag
jeg-tror-på-et-menneske-med-hverdag-i-øynene-og-hverdag-i-stemmen
Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre. -Lykke
hvis-vi-bare-ville-være-lykkelige-ville-det-ikke-være-vanskelig-å-finne-lykken-men-vi-vil-være-lykkeligere-enn-andre
Livet ville være helt fantastisk hvis vi bare visste hva vi skulle gjøre med det. -Livets mening
livet-ville-være-helt-fantastisk-hvis-vi-bare-visste-hva-vi-skulle-gjøre-med-det
Hvem bestemmer om du er god nok? Dette gjelder alle områder i livet. Du er ikke bedre enn deg selv. Det handler om å gjøre så godt man kan. -Være seg selv
hvem-bestemmer-om-du-er-god-nok-dette-gjelder-alle-områder-i-livet-du-er-ikke-bedre-enn-deg-selv-det-handler-om-å-gjøre-så-godt-man-kan
Alle politikere bør være takknemlige for at de blir feilsitert. Ellers ville som regel deres uttalelser ha vært for lite originale. -Politiker
alle-politikere-bør-være-takknemlige-for-at-blir-feilsitert-ellers-ville-som-regel-deres-uttalelser-vært-for-lite-originale