Å være forfatter er ikke et yrke. Det er et liv. Jeg skrev i går. Jeg skriver i dag og kommer til å gjøre det i morgen. Vandre i ordene. Føle og nyte setninger og sammenhenger. Hente det i meg selv og gi det fra meg. Gi videre, men likevel beholde det.


Å-være-forfatter-er-ikke-et-yrke-det-er-et-liv-jeg-skrev-i-går-jeg-skriver-i-dag-og-kommer-til-å-gjøre-det-i-morgen-vandre-i-ordene-føle-og
forfatterværeforfattererikkeetyrkedetlivjegskrevgårskriverdagogkommertilgjøredetmorgenvandreordenefølenytesetningersammenhengerhentemegselvgiframeggivideremenlikevelbeholdedetÅ værevære forfatterforfatter erer ikkeikke etet yrkedet erer etet livjeg skrevskrev ii gårjeg skriverskriver ii dagdag ogog kommerkommer tiltil åå gjøregjøre detdet ii morgenvandre iføle ogog nytenyte setningersetninger ogog sammenhengerhente detdet ii megmeg selvselv ogog gigi detdet frafra meggi videremen likevellikevel beholdebeholde detÅ være forfattervære forfatter erforfatter er ikkeer ikke etikke et yrkedet er eter et livjeg skrev iskrev i gårjeg skriver iskriver i dagi dag ogdag og kommerog kommer tilkommer til åtil å gjøreå gjøre detgjøre det idet i morgenvandre i ordeneføle og nyteog nyte setningernyte setninger ogsetninger og sammenhengerhente det idet i megi meg selvmeg selv ogselv og giog gi detgi det fradet fra megmen likevel beholdelikevel beholde det

Det at jeg ble forfatter, skjedde på en rar måte. Først kledde jeg meg ut som et menneske som ikke var meg, og så skrev jeg. -Forfatter
det-at-jeg-ble-forfatter-skjedde-på-rar-måte-først-kledde-jeg-meg-ut-som-et-menneske-som-ikke-var-meg-og-så-skrev-jeg
Det skal være sikkert; jeg har mine minner, men jeg foretrekker å beholde dem for meg selv, ellers mange takk. -Minne
det-skal-være-sikkert-jeg-har-mine-minner-men-jeg-foretrekker-å-beholde-dem-for-meg-selv-ellers-mange-takk
Jeg satte meg i stolen ved vinduet, og tenkte at det går an å være lykkelig, det var ikke så vanskelig likevel, det var bare så uvant og lykken var en forvirrende bukett å holde. -Lykke
jeg-satte-meg-i-stolen-ved-vinduet-og-tenkte-at-det-går-an-å-være-lykkelig-det-var-ikke-så-vanskelig-likevel-det-var-bare-så-uvant-og-lykken-var