Å mislykkes betyr ikke at jeg har kastet bort livet mitt - det betyr at jeg har en god anledning til å begynne på nytt.


Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-har-kastet-bort-livet-mitt-det-betyr-at-jeg-har-god-anledning-til-å-begynne-på-nytt
ukjentmislykkesbetyrikkeatjegharkastetbortlivetmittdetgodanledningtilbegynnenyttÅ mislykkesmislykkes betyrbetyr ikkeikke atat jegjeg harhar kastetkastet bortbort livetlivet mittmittdetdet betyrbetyr atat jegjeg harhar enen godgod anledninganledning tiltil åå begynnebegynne påpå nyttÅ mislykkes betyrmislykkes betyr ikkebetyr ikke atikke at jegat jeg harjeg har kastethar kastet bortkastet bort livetbort livet mittlivet mittdet betyrdet betyr atbetyr at jegat jeg harjeg har enhar en goden god anledninggod anledning tilanledning til åtil å begynneå begynne påbegynne på nyttÅ mislykkes betyr ikkemislykkes betyr ikke atbetyr ikke at jegikke at jeg harat jeg har kastetjeg har kastet borthar kastet bort livetkastet bort livet mittbort livet mittdet betyr atdet betyr at jegbetyr at jeg harat jeg har enjeg har en godhar en god anledningen god anledning tilgod anledning til åanledning til å begynnetil å begynne påå begynne på nyttÅ mislykkes betyr ikke atmislykkes betyr ikke at jegbetyr ikke at jeg harikke at jeg har kastetat jeg har kastet bortjeg har kastet bort livethar kastet bort livet mittkastet bort livet mittdet betyr at jegdet betyr at jeg harbetyr at jeg har enat jeg har en godjeg har en god anledninghar en god anledning tilen god anledning til ågod anledning til å begynneanledning til å begynne påtil å begynne på nytt

Å mislykkes betyr ikke at jeg har oppført meg dumt - det betyr at jeg våget å prøve. -Ukjent
Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-har-oppført-meg-dumt-det-betyr-at-jeg-våget-å-prøve
Å mislykkes betyr ikke at jeg ikke har oppnådd noenting - det betyr at jeg har lært noe. -Ukjent
Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-ikke-har-oppnådd-noenting-det-betyr-at-jeg-har-lært-noe
Å gi opp betyr ikke alltid at du er svak. Noen ganger betyr det at du er sterk nok til å gi slipp. -Ukjent
Å-gi-opp-betyr-ikke-alltid-at-du-er-svak-noen-ganger-betyr-det-at-du-er-sterk-nok-til-å-gi-slipp
Jeg vil ikke lytte til fornuft. Fornuft betyr alltid det en annen har fått å si. -Elizabeth Gaskell
jeg-vil-ikke-lytte-til-fornuft-fornuft-betyr-alltid-det-annen-har-fått-å
Dersom frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre. -Ytringsfrihet
dersom-frihet-betyr-noe-som-helst-betyr-det-retten-til-å-fortelle-folk-det-ikke-vil-høre