Å leve på moderne vis er det samme som å leve fort. I våre dager kan man ikke drasse med seg et helt vognlass av idealer og romantiske ideer.


Å-leve-på-moderne-vis-er-det-samme-som-å-leve-fort-i-våre-dager-kan-man-ikke-drasse-med-seg-et-helt-vognlass-av-idealer-og-romantiske-ideer
modernelevemoderneviserdetsammesomfortvåredagerkanmanikkedrassemedsegetheltvognlassavidealerogromantiskeideerÅ leveleve påpå modernemoderne visvis erer detdet sammesamme somsom åå leveleve forti vårevåre dagerdager kankan manman ikkeikke drassedrasse medmed segseg etet helthelt vognlassvognlass avav idealeridealer ogog romantiskeromantiske ideerÅ leve påleve på modernepå moderne vismoderne vis ervis er deter det sammedet samme somsamme som åsom å leveå leve forti våre dagervåre dager kandager kan mankan man ikkeman ikke drasseikke drasse meddrasse med segmed seg etseg et heltet helt vognlasshelt vognlass avvognlass av idealerav idealer ogidealer og romantiskeog romantiske ideerÅ leve på moderneleve på moderne vispå moderne vis ermoderne vis er detvis er det sammeer det samme somdet samme som åsamme som å levesom å leve forti våre dager kanvåre dager kan mandager kan man ikkekan man ikke drasseman ikke drasse medikke drasse med segdrasse med seg etmed seg et heltseg et helt vognlasset helt vognlass avhelt vognlass av idealervognlass av idealer ogav idealer og romantiskeidealer og romantiske ideerÅ leve på moderne visleve på moderne vis erpå moderne vis er detmoderne vis er det sammevis er det samme somer det samme som ådet samme som å levesamme som å leve forti våre dager kan manvåre dager kan man ikkedager kan man ikke drassekan man ikke drasse medman ikke drasse med segikke drasse med seg etdrasse med seg et heltmed seg et helt vognlassseg et helt vognlass avet helt vognlass av idealerhelt vognlass av idealer ogvognlass av idealer og romantiskeav idealer og romantiske ideer

Vi velger ofte samme vei som våre nærmeste. Men livet handler ikke om å leve ut andres forventninger, det handler om å leve ut sine egne drømmer. -Lars Verket
vi-velger-ofte-samme-vei-som-våre-nærmeste-men-livet-handler-ikke-om-å-leve-ut-andres-forventninger-det-handler-om-å-leve-ut-sine-egne-drømmer
Den som ikke finner seg en slitesterk illusjon å leve på, han kan like godt grave seg ned med det samme. -Illusjon
den-som-ikke-finner-seg-slitesterk-illusjon-å-leve-på-han-kan-like-godt-grave-seg-ned-med-det-samme
Egoisme er ikke å leve som man selv ønsker å leve. Det er å be andre leve som man selv ønsker å leve. -Oscar Wilde
egoisme-er-ikke-å-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve-det-er-å-be-andre-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve
Man behøver vel ikke å ha de samme idealer for å kunne enes om de samme praktiske reformer. -Nils Kjær
man-behøver-vel-ikke-å-samme-idealer-for-å-kunne-enes-om-samme-praktiske-reformer
... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp. -Cecilia Samartin
det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
Jeg får aldri nok. Jeg vil drømme at jeg løper helt til verdens ende etter mer. Jeg vil leve, leve, leve -Stein Mehren
jeg-får-aldri-nok-jeg-vil-drømme-at-jeg-løper-helt-til-verdens-ende-etter-mer-jeg-vil-leve-leve-leve