Å leve er krig med trolle i hjertets og hjernens hvelv. Å dikte, - det er å holde dommedag over seg selv.


Å-leve-er-krig-med-trolle-i-hjertets-og-hjernens-hvelv-Å-dikte-det-er-å-holde-dommedag-over-seg-selv
henrik ibsenleveerkrigmedtrollehjertetsoghjernenshvelvdiktedetholdedommedagoversegselvÅ leveleve erer krigkrig medmed trolletrolle ii hjertetshjertets ogog hjernenshjernens hvelvÅ diktedetdet erer åå holdeholde dommedagdommedag overover segseg selvÅ leve erleve er kriger krig medkrig med trollemed trolle itrolle i hjertetsi hjertets oghjertets og hjernensog hjernens hvelvdet erdet er åer å holdeå holde dommedagholde dommedag overdommedag over segover seg selvÅ leve er krigleve er krig meder krig med trollekrig med trolle imed trolle i hjertetstrolle i hjertets ogi hjertets og hjernenshjertets og hjernens hvelvdet er ådet er å holdeer å holde dommedagå holde dommedag overholde dommedag over segdommedag over seg selvÅ leve er krig medleve er krig med trolleer krig med trolle ikrig med trolle i hjertetsmed trolle i hjertets ogtrolle i hjertets og hjernensi hjertets og hjernens hvelvdet er å holdedet er å holde dommedager å holde dommedag overå holde dommedag over segholde dommedag over seg selv

Å leve er å gjøre seg selv sårbar. Derfor velger så mange å holde seg i live fremfor å leve. -Leve
Å-leve-er-å-gjøre-seg-selv-sårbar-derfor-velger-så-mange-å-holde-seg-i-live-fremfor-å-leve
Den som er i krig med andre, har ikke fred med seg selv. -Krig
den-som-er-i-krig-med-andre-har-ikke-fred-med-seg-selv
Hele kunsten å lære seg å leve betyr å holde fast på latteren -Latter
hele-kunsten-å-lære-seg-å-leve-betyr-å-holde-fast-på-latteren
Hvis du ikke klarer å leve med å tape fotballkamper, kan du ikke holde på med det. -Fotball
hvis-du-ikke-klarer-å-leve-med-å-tape-fotballkamper-kan-du-ikke-holde-på-med-det