Å forstå alt skal jo være å tilgi alt - men Gud fri meg for de mennesker som tilgir for meget.


Å-forstå-alt-skal-jo-være-å-tilgi-alt-men-gud-fri-meg-for-mennesker-som-tilgir-for-meget
sigrid undsetforståaltskaljoværetilgimengudfrimegformenneskersomtilgirmegetÅ forståforstå altalt skalskal jojo værevære åå tilgitilgi altaltmenmen gudgud frifri megmeg forde menneskermennesker somsom tilgirtilgir forÅ forstå altforstå alt skalalt skal joskal jo værejo være åvære å tilgiå tilgi alttilgi altmen gudmen gud frigud fri megfri meg formeg for defor de menneskerde mennesker sommennesker som tilgirsom tilgir fortilgir for megetÅ forstå alt skalforstå alt skal joalt skal jo væreskal jo være åjo være å tilgivære å tilgi altå tilgi altmen gud frimen gud fri meggud fri meg forfri meg for demeg for de menneskerfor de mennesker somde mennesker som tilgirmennesker som tilgir forsom tilgir for megetÅ forstå alt skal joforstå alt skal jo værealt skal jo være åskal jo være å tilgijo være å tilgi altvære å tilgi altmen gud fri megmen gud fri meg forgud fri meg for defri meg for de menneskermeg for de mennesker somfor de mennesker som tilgirde mennesker som tilgir formennesker som tilgir for meget

Gud velsigne alt som ikke bare er alminnelig mennesketale som vi skal sitte å forstå. Også taushet er velsignet av Gud. -Knut Hamsun
gud-velsigne-alt-som-ikke-bare-er-alminnelig-mennesketale-som-vi-skal-sitte-å-forstå-også-taushet-er-velsignet-av-gud
Hemmeligheten bak å tilgi alt er å ikke forstå noe. -George Bernard Shaw
hemmeligheten-bak-å-tilgi-alt-er-å-ikke-forstå-noe
Gud skaper alt av intet, og alt hva Gud skal bruke gjør han først til intet. -Søren Kierkegaard
gud-skaper-alt-av-intet-og-alt-hva-gud-skal-bruke-gjør-han-først-til-intet
Liberalismen er det verste av alt. Denne godfjottete toleransen som sier at alt skal tåles, alt skal behandles «objektivt». -Liberalisme
liberalismen-er-det-verste-av-alt-denne-godfjottete-toleransen-som-sier-at-alt-skal-tåles-alt-skal-behandles-objektivt