Å føle seg takknemlig uten å uttrykke det er som å pakke inn en gave uten å gi den.


Å-føle-seg-takknemlig-uten-å-uttrykke-det-er-som-å-pakke-inn-gave-uten-å-gi-den
william arthur wardfølesegtakknemligutenuttrykkedetersompakkeinngavegidenÅ føleføle segseg takknemligtakknemlig utenuten åå uttrykkeuttrykke detdet erer somsom åå pakkepakke inninn enen gavegave utenuten åå gigi denÅ føle segføle seg takknemligseg takknemlig utentakknemlig uten åuten å uttrykkeå uttrykke detuttrykke det erdet er somer som åsom å pakkeå pakke innpakke inn eninn en gaveen gave utengave uten åuten å giå gi denÅ føle seg takknemligføle seg takknemlig utenseg takknemlig uten åtakknemlig uten å uttrykkeuten å uttrykke detå uttrykke det eruttrykke det er somdet er som åer som å pakkesom å pakke innå pakke inn enpakke inn en gaveinn en gave utenen gave uten ågave uten å giuten å gi denÅ føle seg takknemlig utenføle seg takknemlig uten åseg takknemlig uten å uttrykketakknemlig uten å uttrykke detuten å uttrykke det erå uttrykke det er somuttrykke det er som ådet er som å pakkeer som å pakke innsom å pakke inn enå pakke inn en gavepakke inn en gave uteninn en gave uten åen gave uten å gigave uten å gi den

Du kan ikke pakke kjærligheten inn i en eske, men du kan pakke en person inn i en klem. -Ukjent
du-kan-ikke-pakke-kjærligheten-inn-i-eske-men-du-kan-pakke-person-inn-i-klem
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Kvinnen er den eneste gave som pakker seg inn selv. -Kvinner
kvinnen-er-den-eneste-gave-som-pakker-seg-inn-selv
Livet er den største gave. Bare synd at så mange aldri rekker å pakke den ordentlig ut. -Livet er
livet-er-den-største-gave-bare-synd-at-så-mange-aldri-rekker-å-pakke-den-ordentlig-ut
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Den som søker en venn uten feil, blir uten noen. -Venn
den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen