Å, dersom De bare visste hvor vanskelig det er for en læge å dømme riktig om en syk som han holder inderlig av!


Å-dersom-de-bare-visste-hvor-vanskelig-det-er-for-læge-å-dømme-riktig-om-syk-som-han-holder-inderlig-av
henrik ibsendersombarevisstehvorvanskeligdeterforlægedømmeriktigomsyksomhanholderinderligavdersom dede barebare visstevisste hvorvanskelig detdet erer foren lægelæge åå dømmedømme riktigriktig omom enen syksyk somsom hanhan holderholder inderliginderlig avdersom de barede bare visstebare visste hvorvisste hvor vanskelighvor vanskelig detvanskelig det erdet er forer for enfor en lægeen læge ålæge å dømmeå dømme riktigdømme riktig omriktig om enom en syken syk somsyk som hansom han holderhan holder inderligholder inderlig avdersom de bare visstede bare visste hvorbare visste hvor vanskeligvisste hvor vanskelig dethvor vanskelig det ervanskelig det er fordet er for ener for en lægefor en læge åen læge å dømmelæge å dømme riktigå dømme riktig omdømme riktig om enriktig om en sykom en syk somen syk som hansyk som han holdersom han holder inderlighan holder inderlig avdersom de bare visste hvorde bare visste hvor vanskeligbare visste hvor vanskelig detvisste hvor vanskelig det erhvor vanskelig det er forvanskelig det er for endet er for en lægeer for en læge åfor en læge å dømmeen læge å dømme riktiglæge å dømme riktig omå dømme riktig om endømme riktig om en sykriktig om en syk somom en syk som hanen syk som han holdersyk som han holder inderligsom han holder inderlig av

Men hvis du bare visste hvor inderlig jeg har husket deg i ti tolv år og aldri glemt deg ... -Kjærlighet - tid
men-hvis-du-bare-visste-hvor-inderlig-jeg-har-husket-deg-i-ti-tolv-år-og-aldri-glemt-deg
Han var gift; men jeg tror ikke han riktig visste med hvem. -Bjørnstjerne Bjørnson
han-var-gift-men-jeg-tror-ikke-han-riktig-visste-med-hvem
Kampen mot det onde i mennesket skal vi ikke føre ved å dømme andre, bare ved å dømme oss selv. -Albert Schweitzer
kampen-mot-det-onde-i-mennesket-skal-vi-ikke-føre-ved-å-dømme-andre-bare-ved-å-dømme-oss-selv
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Jeg påstår at dersom menneskene visste hva de sa om hverandre, ville det ikke finnes fire venner i verden. -Blaise Pascal
jeg-påstår-at-dersom-menneskene-visste-hva-sa-om-hverandre-ville-det-ikke-finnes-fire-venner-i-verden
Målestokken for et menneskes sanne karakter er hva det ville gjøre dersom det visste at dets gjerninger aldri ville bli oppdaget. -Thomas Babington Macaulay
målestokken-for-et-menneskes-sanne-karakter-er-hva-det-ville-gjøre-dersom-det-visste-at-dets-gjerninger-aldri-ville-bli-oppdaget